Metta Eye Trauma – Restoration & Reconstruction Center
คู่มือการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางตาเบื้องต้น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ศูนย์อุบัติเหตุทางตา รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)   
วันพุธที่ 07 กันยายน 2011 เวลา 02:42 น.

DOWNLOAD : คู่มือการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางเบื้องต้น
(Handbook of Primary Eye Care for Eye Trauma)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 กันยายน 2011 เวลา 05:06 น.
 
เขียนโดย Administrator   หลักการและเหตุผล
               อุบัติเหตุทางตา  เป็นปัญหาที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพในการ มองเห็น   หากไม่ได้รับการรักษาหรือคำแนะนำที่ถูกต้องหรือทันท่วงที  องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต่อดวงตาถึง 55 ล้านตาต่อปี  ในจำนวนนี้มีถึง 750,000 ตา ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล  และประมาณ 19 ล้านคนต่อปี  มีการมองเห็นลดลงโดยที่ 1.6 ล้านคน  เกิดภาวะตาบอด (ระดับการมองเห็นน้อยกว่า 20/400) เนื่องจากภาวะอุบัติเหตุ
           
              นอกจากนี้อุบัติเหตุทางตายังส่งผลต่อการสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเป็นจำนวนเงิน 175 ถึง 200 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในประเทศสหรัฐอเมริกา  อุบัติเหตุทางตาที่เกิดในประเทศไทย   มีสาเหตุแตกต่างกันออกไปตามภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อม และอาชีพ โดยการบาดเจ็บส่วนใหญ่มักเกิดที่บริเวณส่วนหน้าของลูกตา  ผู้ป่วยมักเข้ารับการรักษาล่าช้าและความรุนแรงของอุบัติเหตุยังส่งผลทำให้ เกิดภาวะสายตาพิการหรือตาบอดตามมา ถึงร้อยละ 16.54

              ศูนย์อุบัติเหตุทางตา โรงพยาบาลเมตตาประรักษ์ (วัดไร่ขิง) ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านอุบัติเหตุทางตาเพื่อลดภาวะ แทรกซ้อนและความพิการทางสายตาที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงพยาบาลทุกระดับทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านจักษุวิทยา และระบบการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุทางตา และ เพื่อให้โรงพยาบาลเครือข่ายได้นำไปประยุกต์ในการดูแลรักษาเบื้องต้น และส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    
 ภารกิจ ของศูนย์อุบัติเหตุทางตา
1. เป็นศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุทางตาผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center)
2. ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางตาระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านอุบัติเหตุทางตา
4. สร้างเครือข่ายวิชาการ การบริการ และการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุทางตาในโรงพยาบาลเครือข่าย
5. พัฒนามาตรฐานระบบส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุทางตาระดับตติยภูมิและสูงกว่า
ค่าเป้าหมาย   

 
รวมไฟล์งานจัดอบรม
 
รวมแบบฟอร์มการส่งต่อผู้ป่วย