simpson sub
レピールまめ鉄
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา
ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (สุขุมวิท)
ศูนย์อุบัติเหตุทางตา Eye Trauma Center
ปรึกษาจักษุแพทย์